Volby 2006

FiftyFifty, společenský magazín.
Volby 2006 na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Volby 2006

FiftyFifty
Share

Volby 2006

seriál :: Předvolební rande

Strany slibují soulad mezi ekonomickým ziskem a ekologickými přínosy.
PRAHA (EkoList) - Díky razantnímu nárůstu preferencí Strany zelených před letošními volbami dostala ekologická politika daleko větší prostor v programech politických stran, než tomu bylo před volbami v roce 2002. Názory na to, jak by stát měl přispívat ke zlepšení životního prostředí se však liší, od tvrdého státního řízení, které navrhuje KSČM, až po sliby ODS...

..., která chce ve spolupráci s těmi, kteří „pociťují nepříznivé dopady nových právních úprav, podstatně zjednodušit české environmentální právo."


Podle Modrého programu ODS
nemá politika životního prostředí vypadat tak, že stát jen vyhlašuje přísnější a přísnější limity na nejrůznější znečišťující látky, ale naopak musí se řešit nové problémy jako je znečištění z dopravy, zemědělství nebo malých zdrojů energie. Proto musí vláda dobře nastavit podmínky pro soukromé podniky, kterým se pak vyplatí dobrovolné chování šetrnější k životnímu prostředí. Tím má být dosaženo dvojího zisku, jak ekonomického tak ekologického.
Modrý program ODS chce „vytvářet soulad mezi ekonomickým ziskem a ekologickými přínosy“. To znamená odstranění škodlivých dotací nebo započítání externích nákladů. ODS hodlá také zavádět tržní ekonomické nástroje na ochranu životního prostředí. Zejména u nových zákonů by se měla zavést ekonomická analýza, zároveň by se stát měl snažit získat i finance ze soukromé sféry. Podobně chce ODS zavést „spolehlivé metody hodnocení investic a dalších opatření z hlediska dosažených zlepšení parametrů životního prostředí.“ Tím by se mělo předejít neúčinnosti investic do ochrany přírody."

ODS chce revidovat i současně platné zákony o ochraně životního prostředí. Největší část legislativy vznikala podle občanských demokratů ve spěchu před vstupem do Evropské unie. Ve spolupráci s těmi, kteří „pociťují nepříznivé dopady nových právních úprav,“ chce ODS podstatně zjednodušit české environmentální právo.“ Snížit se má především administrativní náročnost. Pomoci by měl i Kodex práva životního prostředí, který bude definovat „základní pojmy, práva a povinnosti provozovatelů určitých zařízení, nebo činností, upravovat přístup veřejnosti k informacím a její účast na rozhodování, a dále upřesní zásady integrované prevence.“



Ryba voní od hlavy

I ČSSD slibuje "Kodex životního prostředí", který by měl podobně jako u ODS sjednotit a především zjednodušit legislativní ochranu přírody a životního prostředí. Volební program ČSSD navrhuje "zkrátit řízení v právu životního prostředí o jeden procesní stupeň" a slibuje, že spojením "procesu posuzování vlivů na životní prostředí s procesem územního rozhodování a základní agendou integrovaného povolení v jediné koncentrované řízení zkrátí průměrnou délku povolovacího řízení ze současných 28 měsíců na 14 měsíců."

Pozoruhodný je návrh ČSSD zřídit "regionální agentury nadačního typu, které budou jménem veřejnosti zastupovat zájmy životního prostředí". Zřízení státem kontrolovaných agentur má zamezit "zneužívání institutu účasti nevládních organizací podnikatelskou konkurencí". Agentury, zřízené ze zákona, budou moci chránit zájmy přírody "v těch správních a soudních řízeních, kde nelze zejména z důvodů procesních využít individuální účastenství občanských iniciativ".

Zlepšení životního prostředí pomůže podle programu ČSSD dobrý příklad. Úřady by měly používat ekologicky šetrné výrobky, biopotraviny, recyklované výrobky, třídit odpad apod. Zelený manifest ČSSD, pod heslem "ryba voní od hlavy", dokonce vyhlásil, že státní a veřejná správa svou poptávkou vyvolají zvýšený zájem o produkci výrobků udržitelné spotřeby. To by se podle volebního programu mělo pozitivně projevit i na jejich cenovém vývoji a tedy dostupnosti pro běžného spotřebitele. Slibuje také, že státní správa si dá závazek zvyšovat třídění odpadů a údaje o plnění tohoto závazku bude zveřejňovat na internetu. Člověk se chová odpovědně, pokud má k dispozici informace



Také KDU-ČSL chce dosáhnout ekologicky odpovědného chování ekologizací provozu státní správy (třídění odpadů, šetření energiemi a alternativy v dopravě), podporou nevládních organizací v ochraně životního prostředí a péči o přírodu, ekologickou osvětou, propagací ekologicky šetrných výrobků a produktů ekozemědělství a podporou „progresivních podnikatelů v oblasti turistiky šetrné k přírodě (zvláště těch, kteří podnikají v oblastech Natury 2000).“

„Ekologická politika“ strany lidové zdůrazňuje ochranu životního prostředí, která není brzdou, ale pobídkou ekonomického rozvoje (např. díky úsporám energie nebo surovin při dalším využívání odpadu). Strana vychází z principu, že člověk se chová odpovědně, pokud má k dispozici relevantní informace, proto podporuje přístup veřejnosti k informacím a její podíl na rozhodování o projektech s dopadem na životní prostředí. Výslovně se hlásí k dodržování Aarhuské úmluvy o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí.

Nakonec program lidovců zdůrazňuje, že přírodu nechráníme kvůli ní samé, ale i kvůli lidem, kteří jsou její součástí. Velmi často se jedná o ochranu kulturní krajiny, kterou člověk svým vlivem formuje už po staletí. Lidovci se hlásí k odpovědnosti vůči planetě, ochraně klimatu a snižování emisí skleníkových plynů, respektování principů udržitelného rozvoje, navrhují rozšíření zahraniční rozvojové spolupráce ČR se „zeměmi třetího světa, ale i východní a jihovýchodní Evropy“. Doporučují využívat Agendu 21 na místní úrovni a zapojovat města do projektu Zdravé město.



KSČM nedůvěřuje pozitivnímu působení volného trhu, ale naopak věří v kvalifikované centrální řízení ochrany přírody a životního prostředí. KSČM slibuje skloubit požadavky sociálního a hospodářského rozvoje s požadavky na kvalitu životního prostředí, včetně uchování přírodního bohatství v jeho rozmanitosti. Stejnými slovy jako v programu z roku 2002 slibuje KSČM podporovat "otevřenější informační politiku státu, krajů a obcí v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí.“ KSČM výslovně říká, že strana bude “garantovat práva občanů dozvědět se o ekologických dopadech staveb v jejich okolí a právo účastnit se správních řízení.“



Referendum bez podmínky padesátiprocentní účasti

Zatímco v minulém programu nabízela Strana zelených možnost odepsat aspoň jedno procento z daní na činnost občanských iniciativ, v letošním programu o tom chtějí vyvolat diskusi pouze u kulturních organizací. Prosazují ale daňové odpisy za investice do výzkumu a jeho uvádění do praktických aplikací. Zelení také slibují přednostní využití opuštěných průmyslových areálů či zemědělských staveb namísto staveb na "zelené louce". Vystupovat budou proti omezování občanských práv v zákonech, upravujících ochranu životního prostředí. Podpořit účast občanů na rozhodování naopak chtějí schválením zákonů o celostátním referendu a krajském referendu, přičemž hodlají zrušit podmínku padesátiprocentní účasti pro platnost všech typů referend.

podle Strany zelených je důležité, aby občané měli k dispozici kvalitní informace, proto také navrhují vznik Úřadu pro ochranu spotřebitele. Zelení chtějí, aby česká vláda v radě ministrů EU podporovala nová pravidla používání chemických látek v každodenním spotřebním zboží. Evropská legislativa požaduje plošné otestování chemikálií a povinné používání zdravějších náhrad, pokud jsou na trhu dostupné.

Hlavním trumfem zelených v ekologické politice, je ale ekologická daňová reforma. Ta má vytvořit dlouhodobý a trvalý tlak na snížení škodlivých emisí a snížení poptávky po energiích a fosilních palivech. Reforma podle zelených vytvoří silné ekonomické impulsy pro vývoj a aplikaci nových environmentálně šetrnějších technologií např. obnovitelných zdrojů energií při výrobě elektřiny a tepla, perspektivně využití biopaliv, zemního plynu, vodíku a hybridních pohonů v automobilové dopravě.



S daňovu reformou počítá i ČSSD, cílem má být "zlepšení kvality života v lepším životním prostředí". Výnosově neutrální reforma počítá na jedné straně se zdražením energií, na druhé straně dojde ke "snížení například nejnižších sazeb daní z příjmů." Daně na paliva by měly být navyšovány postupně od roku 2008 až do roku 2017.

Také program KDU-ČSL slibuje „dokončení (sociálně citlivé) ekologické daňové reformy, která sníží zdanění práce“, ačkoli ta prakticky ještě nezačala. Žádné další podrobnosti k této reformě program KDU-ČSL neobsahuje, pouze ujištění, že bude probíhat ve spolupráci s odbory a podnikatelskými svazy.

Větší podporu vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí slibují i Občanští demokraté. Jde zejména o rozvoj moderních technologií. Cestou má podle Modrého programu být „posílení odborné a informační základny, především zlepšení jejího řízení a efektivního vynakládání finančních prostředků.“

Zdroj: Hugo Charvát, EkoList.cz


další články seriálu Předvolební rande



© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz