Nemocenská v příštím roce? První tři dny nemoci bez peněz!

FiftyFifty, společenský magazín.
Nemocenská v příštím roce? První tři dny nemoci bez peněz! na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Nemocenská v příštím roce? První tři dny nemoci bez peněz!

FiftyFifty
Share

Nemocenská v příštím roce? První tři dny nemoci bez peněz!

Od ledna 2008 dochází k několik změnám ve výpočtu nemocenské, které mají napomoci ke snížení nemocnosti. Vždyť za první tři dny nemoci činí výše nemocenské 0 Kč! Být nemocný bude pro mnoho zaměstnanců luxus…Podívejme se na podmínky nemocenské od ledna.


Kdo má na nemocenskou nárok?
Nemocenská náleží zaměstnanci, který je lékařem uznán práce neschopným k výkonu jeho současného zaměstnání. Nemocenská náleží za období pracovní neschopnosti, za které náleží zaměstnanci započitatelný příjem (mzda, plat a další příjmy). Nemocenská se poskytuje za kalendářní dny a nárok na ni má zaměstnanec okamžitě po vzniku pojistného poměru. Nárok na nemocenskou nemá ten, kdo si pracovní neschopnost přivodil: v úmyslu vylákat nemocenské, zaviněnou účastí ve rvačce, jako bezprostřední následek opilosti nebo zneužití omamných látek, při spáchání úmyslného trestného činu. Mimo vyloučení nároku na nemocenské, může být zaměstnanci při porušení léčebného režimu nemocenská snížena. Místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení může potom rozhodnout o sankci. V době 7 kalendářních dní po skončení zaměstnání běží zaměstnanci ochranná lhůta.

Sazby nemocenské od ledna 2008
Nemocenskou v současné době po celou dobu vyplácí stát prostřednictvím příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Výše nemocenské bude od příštího roku činit 60% denního vyměřovacího základu (od 4. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti), 66% denního vyměřovacího základu (od 31. do 60. dne) a 72 % denního vyměřovacího základu (od 61. dne). Částka denního vyměřovacího základu zjištěná z rozhodného období se redukuje tak, že do částky 550 Kč se počítá 90 %, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží. Vyměřovací základ je úhrn příjmů zaměstnance (je totožný s vyměřovacím základem na pojistné na sociální zabezpečení) za předchozích 12 kalendářních měsíců před měsícem, v němž vznikl nárok na nemocenskou. Nemocenská se poskytuje nejdéle po dobu jednoho roku (jsou možné výjimky).

Zneužívání nemocenské
V České republice neposkytují v současné době zaměstnavatelé zaměstnancům během nemoci mzdu ani nemocenskou. Lidé velmi často zneužívají výplaty nemocenských dávek. Když zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci, tak je jednoduše pošle na nemocenskou. Podíl dávek nemocenského pojištění na sociálních příjmech lidí se pohybuje okolo 20 %. Tento systém se ovšem změní od 1. ledna roku 2009, kdy je plánováno zavedení náhrady mzdy, kterou by měl první dva týdny zaměstnanci hradit zaměstnavatel. Tímto opatřením budou zaměstnavatelé snižovat nemocnost různými motivačními opatřeními a zvýhodňováním zaměstnanců s nízkou mírou nemocnosti.Prameny:
* Zákon č. 54/1956 o nemocenském pojištění v platném znění ve pozdějších předpisů souvisejících a prováděcích
* Zákon č. 187/2006


Autor článku: Gola Petr

Převzato: Prima víkend


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz