Magie čísel

FiftyFifty, společenský magazín.
Magie čísel na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Magie čísel

FiftyFifty
Share

Magie čísel

seriál :: Čísla okolo nás

Filozofické symboly, znamení v tajných naukách, skryté poselství bible. Tím vším mohou být čísla v neobyčejných souvislostech. Mohou ovlivnit náš život i jinak, než se na první pohled zdá?

Číslům byly odedávna přikládány různé významy i magické schopnosti spojované většinou s pohyby nebeských těles. Díky jejich pravidelnosti vznikly první kalendáře, v nichž se prolínaly poznatky o hvězdách a planetách s počty a matematickými dovednostmi. Tak vznikla vedle astrologie i numerologie, věda o číslech. Symbolika čísel je přímým důsledkem rozvoje abstraktního myšlení, a proto měla malý význam u přírodních národů, které si vystačily s nejjednoduššími počty.

Moudrost starověku

V čínském myšlení se vycházelo z představy, že na světě působí dva principy jin a jang, které však nejsou v protikladu, ale naopak se vzájemně doplňují a stanovují si míru. Jin je ženský princip, jang mužský, jin je tmavý, studený a vlhký, jang je světlý, teplý a suchý. Číňané rozlišovali lichou číselnou řadu jang (mužská čísla) a sudou řadu jin (ženská čísla).

Ve starém Babyloně byla čísla připisována jednotlivým bohům a podle významu těchto bohů se rozdělovala i čísla. Náboženský kontext měla čísla ve starověké Indii, kde byla pokládána za projevy božství a těšila se náležité úctě. V buddhizmu se číselné řady využívaly k uspořádání náboženských textů.

Pro starořeckého filozofa a matematika Pythagora byla čísla vyjádřením principů, které ovládají svět i vesmír. Svět byl podle Pythagora stvořen z chaosu, a právě čísla jsou vyjádřením řádu, jímž se svět od chaosu liší. Pythagoras objevil souvislost mezi čísly a zvuky, lépe řečeno tóny. Díky němu je známo, že zkrácením struny o jednu polovinu vzniká o oktávu vyšší tón. O další rozpracování Pythagorových myšlenek se zasloužila filozofická novoplatonská škola a od ní přešly do středověkého myšlení. Ozvukem pythagorejské filozofie bylo i učení o harmonických zvucích, které vyvolávají nebeská tělesa při pohybu, které známe z Keplerových spisů i z Goethova Fausta.

Duchovní rozměr čísel

Velký důraz na čísla dávala židovská mystická učení známá obecně jako kabala, která byla pěstována po staletí vedle tradičních výkladů tóry. Hebrejská písmena měla určitou číselnou hodnotu, a ze slov proto bylo možné odvozovat počty. Kabalistické poznání silně ovlivnila kniha Zohar (Záře) ze třináctého století, z níž čerpali i někteří křesťanští mystici a později i amatérští okultisté.
Jedním z prvních křesťanských myslitelů, kteří se systematicky zabývali symbolickým a duchovním významem čísel, byl svatý Augustin. O číslech, která jsou obsažena ve Starém zákoně, napsal, že jsou posvátná a plná tajemství.

Co je numerologie

Základy numerologie je nutné hledat v kulturách starověké Mezopotámie, pěstovala se však i v Číně a v starověkém Egyptě a Řecku. Vycházelo se z předpokladu, že vývoj světa probíhá v určitých cyklech, které je možné měřit čísly. Stejně jako v astrologii je proto i pro numerology velmi důležité, jakého dne, měsíce a roku se člověk narodí. Mezi lidmi a čísly existují určité příbuznosti. Čísla, která označují okamžik zrození, určují do jisté míry povahu člověka a mají vliv na jeho osobní i profesní život.

Metody

Metod používaných numerology je řada. Většinou je základem tabulka, kterou se písmena abecedy převádějí na číslice 1 až 9. Numerologové se domnívají, že tato čísla a písmena jsou určitým způsobem příbuzná, navzájem spolu rezonují. Podle jiné metody stačí vepsat datum narození do mřížky s čísly sestavenými do tří řádek po třech číselcích. Jde o čtverec, který má devět polí, první číslo, tedy jednička, je umístěna v nejspodnějším poli vlevo. Jednotlivým polím tabulky odpovídají určitá čísla a jim zase povahové vlastnosti člověka. Jednička například označuje vyjadřovací schopnost včetně schopnosti mluvit o svých pocitech. Dvojka znamená intuici, trojka pojmovou představivost. Čtyřka zručnost a asertivitu, pětka emocionální hloubku a zaujetí, šestka lásku ke kráse, domov a rodinu atd.

Lidé se od sebe liší tím, jaká čísla v datu narození mají, případně kolikrát se opakují, ale i tím, které číslice jim v datu narození scházejí. Například člověk, který se narodil 13. 1. 1984, má v datu narození tři jedničky, jednu trojku, jednu čtyřku, jednu osmičku a jednu devítku. Chybí mu proto  schopnost spolehnout se na vlastní intuici (představovaná chybějícím číslem dva). Zvláštní význam má samostatné číslo dne narození: například třináctka značí zranitelnost, číslo osmnáct odpovědnost.

Životní číslo

Čísla data narození vyvolávají podle některých numerologů tzv. osobní roční vibrace, které se mění každých dvanáct měsíců a odehrávají se v devítiletých cyklech. Narodil-li se někdo například 17. 2. 1943, součet číslic vypadá takto: 1 + 7 + 2 + 1 + 9 + 4 + 3 = 27, přičemž 2 + 7 = 9. Osobní roční vibrace takového člověka je na začátku jeho života devět, stejnou hodnotu má pak jeho tzv. životní číslo, z něhož lze odvodit vlastnosti člověka – vůdcovské schopnosti, tvořivost, praktičnost atd.

Významná mystická čísla:

Jedna
Základním a také nejtajemnějším číslem bylo vždy číslo 1. Nemá dělitele, ale lze jím dělit každé přirozené číslo. Při násobení jedničkou se žádné číslo nezmění a každé číslo s výjimkou nuly vydělené samo sebou dává číslo 1. Řekové věřili, že číslo 1 označuje podstatu, z níž byl stvořen celý viditelný svět. Jednička zahrnuje mužský i ženský princip, harmonii i chaos. V bibli vždy označuje výslovně jediného Boha, v numerologii reprezentuje jednička Slunce.

Dvě

Dvojka byla označením protikladu či alternativy, sporu a rozpolcení, ale také spojení. Ve staroegyptských mýtech byl za první pár považován bůh země Geb a bohyně nebes Nut, kteří zplodili královské bohy Osirida a Isis. Podobně u starých Řeků byl prvním párem bůh nebe Uranos a bohyně země Gaia. Nebe od země odděloval Atlas, ale jejich setkání bylo počátkem života a plodivé síly. V numerologii označuje dvojka Měsíc.

Tři

Číslo tři je jediné přirozené číslo, které se rovná součtu dvou předcházejících čísel. Lao-c´ napsal, že číslo tři plodí všechny věci. Řekové pokládali číslo tři za symbol dokonalosti přírodních jevů. Tři sudičky Klóthó, Lachesis a Atropos určovaly podle řecké mytologie osud člověka. Babyloňané uctívali tři božstva – Slunce, Měsíc a Venuši, Egypťané trojici Horus, Osiris a Isis, ale také trojice Amun, Mut a Chons nebo Amun, Re a Ptah. Maloasijská bohyně Hekaté byla ctěna jako paní země, moře a nebes. Pro Římany byli nejvýznamnějšími bohy Jupiter, Mars a Quirinus. Hinduisté uctívali trojici Brahma, Višnu, Šiva. Trojka je symbolem jednoty v mnohosti. Platilo to pro člověka, který byl vykládán jako trojice těla, duše a ducha, i pro trojjediného boha, tedy Otce, Syna a Ducha, i když v Novém zákoně se učení o boží Trojici ještě výslovně nevyskytuje.

V pohádkách se objevují tři sourozenci, tři zkoušky, které musí hrdina vykonat, aby získal princeznu, nebo tři přání. V numerologii reprezentuje číslice tři planetu Jupiter.

Čtyři

Čtyřka označuje určitý světový řád. Pro Řeky byla čtyřka symbolem síly, protože součet prvních čtyř čísel 1, 2, 3 a 4 se rovná 10, tedy dokonalosti. Z prvních čtyř čísel je možné vytvořit všechna ostatní jednociferná čísla. Čtyři jsou světové strany, měsíční fáze i roční období. Egyptský bůh Chnum se zjevoval ve čtveřici podob. Číslo čtyři je v numerologii vyhrazeno planetě Uran.

Pět

Pětka je číslem síly a moci, ale i úplnosti, a to nejen kvůli pěti prstům na rukou. Velmi důležitá byla ve staré Číně. Číňané uznávali pět živlů – zemi, vodu, oheň, dřevo a kov. Vedle čtyř světových stran byl v Číně znám i pátý směr vedoucí do hloubky země. Pět plodin, tj. rýže, kukuřice, proso, ječmen a pšenice, sloužilo lidem za potravu. Pět klasiků sepsalo hlavní díla konfucianizmu, pět trestů bylo ukládáno za zločin: znamení na čele, uříznutí nosu, uříznutí uší či končetin, kastrace a poprava. Pět bylo šlechtických tříd čínské společnosti. V islámu je pět pilířů víry, a to vyznání víry, modlitba, dodržování půstu v měsíci ramadánu, dávání almužny a pouť do Mekky. Každodenní modlitbu muslimové odříkávají pětkrát denně. Pět bylo Mojžíšových knih, v okultních  naukách hrál významnou roli pentagram, pěticípá hvězda. Středověcí alchymisté hledali pátý element (quinta essentia, původ slova kvintesence), který by spojil ostatní elementy. V numerologii představuje číslo pět planetu Merkur.

Šest

Šest hran má včelí plástev, šest ramen mají krystaly sněhových vloček. Šestka byla symbolem cesty k dokonalosti. Číňané měli ovládat šestero umění: rituál oběti li, hudbu, lukostřelbu, vozatajství, psaní a počítání. Japonci věří, že všichni lidé podléhají šesti neřestem: zlobě, hlouposti, nepozornosti, chamtivosti, nerozhodnosti a žádostivosti. Středověcí historikové nacházeli šest období lidského života: dětství, dospívání, mládí, mladší dospělý věk, dospělý věk a stáří. Šestice je půl tuctu. Šesticípá hvězda se stala v novověku symbolem Izraele (dříve jím byl sedmiramenný svícen). V numerologii je číslo šest  symbolem planety Venuše.

Sedm

Číslo sedm je spojováno s kultem Měsíce, podle něhož byl měsíc jako časové období rozdělen na čtyři sedmidenní týdny. Sedm bylo divů světa, sedm pahorků, na nichž se rozkládal Řím. Podle starých astronomů bylo pouze sedm planet. Antická vzdělanost rozlišovala sedm svobodných umění – aritmetiku, hudbu, geometrii, astronomii, gramatiku, rétoriku a logiku. Řekové uznávali sedm mudrců. V islámu je sedm nebes, v nejvyšším sedmém vládne Abrahám. V hebrejštině se slovo sedm podobá výrazu pro přísahu. Sedmička znamená podle svatého Augustina všeobecnost, plnost a dokonalost. Sedm dní jedli židé nekvašené chleby před odchodem z egyptského otroctví. V numerologii symbolizuje číslo sedm planetu Neptun.

Osm
Řekové pokládali osmičku za symbol smrti. Osmilistý lotos je naopak podle Buddhova učení symbolem poznání vedoucího k nirváně, buddhistické kolo vykoupení má osm paprsků, osmidílná stezka vede ke konci koloběhu znovuzrození. Ve starém Egyptě byl bůh Thot uctíván ve městě Hermopolis, jehož původní egyptský název Šmun znamená osm. Hinduistický bůh Višnu byl zobrazován s osmi pažemi, kterými udržuje svět. V numerologii reprezentuje číslo osm planetu Saturn.

Devět

Řekové pokládali číslo devět za symbol stability, nezdolnosti a houževnatosti, protože si všimli, že ciferné součty čísel, které jsou násobkem devíti, jsou opět devět: 2 x 9 = 18, 1 + 8 = 9, 9 x 9 = 81, 8 + 1 = 9. Řekové znali devět múz, patronek umění (Kalliope, Kelio, Erato, Euterpe, Melpomene, Polymnia, Terpsichora, Thálie a Uránie). Svátky boha Apollona a Dia se v Řecku slavily v devítiletých cyklech. Pro staré germánské kmeny byla devítka číslem spojeným s bohem Odinem. Ten visel devět dní a devět nocí na dubu Yggdrasilu a poté dospěl k moudrosti a vynalezl runové písmo. Z prvních devíti čísel lze sestavit magický čtverec. Z keltské mytologie pronikla devítka i do křesťanských legend o králi Artušovi, který měl devět majordomů, a jeho zámek střežilo devět strážců s devíti psy. V numerologii je devítka spojena s planetou Mars.

Deset

Deset je prstů na rukou, proto desítka byla symbolem dokonalosti a harmonie. Egypťané rozdělili rok na třicet šest týdnů po deseti dnech a zbylých pět dní slavili zrození pětice bohů. Řekové věřili, že existuje deset druhů nebeských těles. Deset je Mojžíšových přikázání i přikázání, která dal Buddha.


Nešťastná čísla

Už ve starém Babyloně byla třináctka číslem podsvětí. Antické kalendáře znaly třináctý měsíc jako měsíc bojů, v němž přicházelo nebezpečí. Třináctým písmenem hebrejské abecedy začíná slovo mem, smrt, proto číslo třináct bylo Židy pokládáno za nešťastné. Přehnaný strach z nešťastné třináctky si vysloužil odborný termín triskaidekaphobia. Za nešťastné číslo je v křesťanských zemích považováno i číslo šest set šedesát šest, znamení Antikrista z knihy Zjevení sv. Jana. Tři šestky přiměly v osmdesátých letech minulého století amerického prezidenta Ronalda Reagana, aby požádal o změnu popisného čísla svého domu na ulici St Cloud Road v Bel-Air u Los Angeles. Místní úřad mu vyhověl a původní číslo 666 nahradil neškodným číslem 668.


Obyčejná magie

Pojem magická čísla nemusí mít nic společného s nadpřirozeným světem. V matematice se tak označují čísla, jejichž hodnota je menší než součet jejich dělitelů a zároveň k nim nelze dospět součtem některých z jejich dělitelů. Magických čísel menších než 10 000 je velmi málo a všechna dosud známá magická čísla jsou sudá. Jsou to čísla 70, 836, 4 030, 5 830, 7 192 a 9 272. Například dělitelé čísla 70 jsou čísla 1, 2, 5, 7, 10, 14 a 35. Jejich součet je 74, ale žádnou jejich kombinací při sčítání nelze dospět k číslu 70.

Životní čísla

Lev Nikolajevič Tolstoj se podle starého kalendáře narodil 28. srpna 1828. Jeho nejstarší syn přišel na svět 28. června. Ze svého domova odešel 28. října, krátce nato zemřel. Rodový erb Otto von Bismarcka nesl heslo In trinitate fortitudo, v trojici je síla. Sám Otto von Bismarck sloužil třem císařům, zúčastnil se tří válek, podepsal tři mírové smlouvy, sjednal konferenci tří císařů, měl tři velkostatky a tři děti.Zdroj: 100+1  další články seriálu Čísla okolo nás© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz