Co je dobré vědět, než se pustíte do výměny oken?

FiftyFifty, společenský magazín.
Co je dobré vědět, než se pustíte do výměny oken? na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > Co je dobré vědět, než se pustíte do výměny oken?

FiftyFifty
Share

Co je dobré vědět, než se pustíte do výměny oken?

Okna jsou z energetického hlediska klíčovým prvkem v obálce domu a tepelné ztráty okny jsou (relativně vzhledem k jejich ploše) větší než ztráty skrz obvodové stěny. Okna jsou poměrně komplikovaná součást obálky domu a kvalitní okna jsou i dost drahá. Je to i tím, že na okna klademe velmi protichůdné požadavky.

Zpravidla chceme, aby se okna otvírala, ale v zavřeném stavu musí těsnit. Musí propouštět světlo a sluneční teplo dovnitř, ale současně zamezit úniku tepla ven. Nesmí dovnitř propouštět hluk, ale přitom musí být rozumně lehká a tenká.

Výsledné řešení okna je proto vždy určitým kompromisem. Pokud chceme snížit únik tepla okny, je dobré něco vědět o tom, jak vlastně teplo skrz okna z domu uniká. K úniku tepla okny dochází v zásadě čtyřmi způsoby:

Infiltrace: Je to pronikání vzduchu netěsnostmi mezi křídlem a ostěním (pevným rámem zasazeným do stěny), případně i mezi ostěním a stěnou. Říkáme, že oknem "táhne". Za studeného větrného počasí nebo u nekvalitních či špatně osazených oken může infiltrace představovat největší díl z celkové tepelné ztráty okna.

Konvekce: Jde o pohyb vzduchu okolo skel. To, co tepelně izoluje, není sklo, ale (nepohybující se) tenká vrstva vzduchu v blízkosti skel. V důsledku rozdílu teplot ale vzduch okolo skla začne proudit a přenáší tak teplo.

Vedení: Vzduch je naštěstí poměrně špatný vodič tepla, a proto se tento způsob znatelně projeví jen tam, kde jsou skla blízko u sebe (řekněme méně než 1 cm).

Radiace: Každé zahřáté těleso vyzařuje teplo ve formě dlouhovlnného infračerveného záření (tepelné sálání). Tento přenos tepla jen o málo menší než přenos konvekcí.
 

Vybíráme nová okna

Pokud vybíráme nová okna nebo vylepšujeme stará a chceme, aby byla maximálně tepelně úsporná, tak jsou důležité tři technické parametry:

U – součinitel prostupu tepla celého okna, který udává, kolik tepla projde 1m2 při rozdílu 1 °C za 1 s.
Obvykle výrobci udávají Uw, což je hodnota pro celé okno i s rámem a Ug, což platí pro samotné zasklení.
V současnosti vyráběná izolační trojskla mají součinitel prostupu tepla Ug v rozmezí přibližně 0,5 až 0,8 W.m-2.K-1

g – tato veličina udává, jaký podíl energie ze slunce projde 1 m2 zasklení. Vyšší hodnota g zasklení znamená, že dovnitř pronikne více slunečního tepla a tedy, ušetříme více energie na vytápění. Běžná izolační trojskla mají g = 0,50 (50 %), izolační dvojskla pak 0,60 (60 %).

iLV - součinitel spárové průvzdušnosti, který vyjadřuje objemový tok vzduchu v m3/s na 1 m délky spár oken a dveří, při tlakovém rozdílu 1 Pa.

Snažíme se, aby hodnota U byla co nejmenší (malý únik tepla) a naopak hodnota g co nejvyšší (větší zisk tepla ze slunce). Bohužel platí, že nižší hodnota U bývá doprovázena i nižší hodnotou g. Průvzdušnost je vlastnost, která udává celkovou „těsnost" okna a hodnota iLV by tedy měla být co nejnižší.


Autor: Karel Murtinger, poradce v oblasti úspor energie.
Zdroj: Ekolist.cz 


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz