České firmy se stále častěji redukují odpady ve výrobě. Motivace? Úspory.

FiftyFifty, společenský magazín.
České firmy se stále častěji redukují odpady ve výrobě. Motivace? Úspory. na FiftyFifty.cz. Články, recenze, povídky, stále nové soutěže, hry, horoskopy na týden atd.
Magazín pro ženy i muže > České firmy se stále častěji redukují odpady ve výrobě. Motivace? Úspory.

FiftyFifty
Share

České firmy se stále častěji redukují odpady ve výrobě. Motivace? Úspory.

České firmy se stále častěji snaží redukovat odpady, které vznikají při průmyslové výrobě. Řada druhů odpadů, které se musely v minulosti složitě a nákladně likvidovat jsou nyní v technologiích firem opětovně využívány nebo předávány specialistům k dalšímu využití. Motivací jsou nižší náklady za likvidaci odpadu. Tato cesta je podle odborníků ekologičtější a levnější než odpady odstraňovat na skládkách nebo ve spalovnách.

Podle Věry Hudákové z Centra pro hospodaření s odpady mají firmy čím dál více možností, kde odevzdávat bezplatně výrobky v režimu zpětného odběru. Týká se to například elektrozařízení nebo baterií. „Motivace firem je hlavně finanční, to znamená ušetřit, ale jde i o vylepšování image v očích veřejnosti, kterou čím dále víc zajímá i chování jednotlivých firem k životnímu prostředí,“ uvedla Hudáková. Část společností se také snaží už předcházet vzniku odpadu. Je to pro ně finančně výhodnější, než odpad generovat a následně hledat formu jeho likvidace nebo dalšího využití.

Podle výkonného ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky se firmy, jakožto původci odpadů, snaží postupně snižovat své náklady, což se týká i oblasti odpadového hospodářství. „Častým jevem je také to, že po odborné komunikaci s odpadovými společnostmi naleznou vhodnější řešení při samotné výrobě a vzniká jim například místo nevyužitelného nebezpečného odpadu odpad, který je dále zpracovatelný a nemusí již nést nebezpečné vlastnosti,“ vysvětlil Havelka. Lepší stimul než zákonné zákazy a omezení je podle něj ekonomická kalkulace. „Kde by se určitě dalo přidat, je otázka vhodné velikosti obalů u prodávaného zboží. Každý známe z normálního života případy, kdy jako spotřebitelé do určité míry pochybujeme o tom, zda obal pro svůj obsah, skutečně musel být tak velký,“ uvedl Havelka.

Občané i firmy by podle něj měli pokračovat v co největší snaze o třídění odpadů. V ČR je procento využití odpadů z celkové produkce ve srovnání s ostatními státy podle odborníků vysoké. Umíme využít až 79,5 % všech vznikajících odpadů a patříme tak v tomto mezi prvních šest států v EU. „ČR se však musí dále zaměřit na co největší míru zpracování směsného komunálního odpadu, tedy na jeho další třídění a využití jednotlivých jeho složek. EU k tomuto chce stanovit cíl k roku 2030, kdy má být až 70 % komunálního odpadu recyklováno,“ sdělil Petr Havelka.

Český zákon o odpadech nastavil hierarchii způsobů nakládání s odpady tak, že na prvním místě je právě předcházení vzniku odpadů. Zároveň zákon o odpadech nařizuje každému, že má při své činnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Firmy, které pravidla porušují, mohou dostat od České inspekce životního prostředí pokutu. „ČIŽP má v rámci svých kompetencí za zjištěné porušení předpisů platných v oblasti odpadového hospodářství možnost uložit sankce dle povahy správních deliktů. Maximální výše pokuty může podle zákona o odpadech dosáhnout 50 milionů korun,“ uvedl Lukáš Kůs, vedoucí oddělení odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí.

Například elektroodpad představuje velké riziko nebezpečí kontaminace půdy, znečištění podzemních vod a ohrožení zdraví obyvatel i zvířat. Právě se směsným komunálním odpadem se v současné době odstraňuje poměrně značná část elektrozařízení, často i s bateriemi, která pak může končit na skládkách. „Z nezabezpečené skládky tak mohou unikat škodlivé a jedovaté látky do ovzduší, vody i půdy,“ uvedl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrozařízení a baterií. Podle něj situaci může ještě více zlepšit také osvěta týkající se recyklace elektrozařízení či baterií a jeho bezplatného svozu přímo z místa bydliště či firmy. „V současnosti lze s výhodou využít služeb, prostřednictvím kterých se mohou lidé zcela zdarma, pohodlně a zejména ekologicky zbavit starých elektrospotřebičů, baterií, tonerů nebo CD,“ uzavřel Vandrovec.
 


Zdroj: tz Lesenský, redakčně upraveno


© 2005 – 2019 FiftyFifty.cz